Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUNDACJI INSULINOOPORNOŚĆ –ZDROWA DIETA I ZDROWE ŻYCIE

I.Informacje wstępne

1. Przedmiotem działalności sklepu Insulinooporność –zdrowa dieta i zdrowe życie jest udostępnianie pacjentom, zwanymi dalej konsumentami płatnych materiałów edukacyjnych w formie plików tekstowych oraz graficznych do pobrania w trybie online oraz produktów i gadżetów wysyłanych pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Całość dochodu zostanie przeznaczona na cele statutowe fundacji.

2. Właścicielem serwisu jest Fundacja Insulinooporność –zdrowa dieta i zdrowe życie z siedzibą w Poznaniu, os Zwycięstwa 28/64 NIP 7822720617 REGON 367623679 KRS 0000683193 reprezentowana przez Dominikę Musiałowską –prezesa zarządu.

3. Biuro obsługi klienta znajduje się w Poznaniu, przy os. Zwycięstwa 28/64 61-651. Dane kontaktowe: biuro@insulinoopornosc.com

4. Wszelkie prawa do zawartości serwisu www.insulinoopornosc.com są zastrzeżone.

5. Klientem jest osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda opiekuna prawnego. Warunkiem korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz zaakceptowanie wszystkich jego punktów.

II.Rodzaj i zakres usług

1. Sklep Fundacji Insulinooporność –zdrowa dieta i zdrowe życie świadczy usługi online w skład, których wchodzi dystrybucja płatnych materiałów dla pacjentów i specjalistów oraz materiałów drukowanych, produktów i gadżetów z których dochody przeznaczone zostaną w całości na działalność statutową fundacji.

2. Zamówienia realizowane są poprzez dodanie do koszyka interesującego konsumenta produktu i zapłaty za niego poprzez płatność online. W przypadku zaksięgowania kwoty, produkt wysyłany jest na adres e-mail podany w szczegółach zamówienia.

III. Opłaty

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową o dostarczenie treści cyfrowych.IV. Zasady składania Zamówienia W celu złożenia Zamówienia należy:1.Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

2.Po dodaniu wszystkich żądanych produktów do koszyka, kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”. Dodanie produktów do koszyka nie jest równoznaczne z ich rezerwacją.

3.Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia.

4.Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”, a następnie dokonać płatności w wybrany przez siebie sposób z zastrzeżeniem.

IV. Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.Sklep prowadzi sprzedaż produktów w formie elektronicznej oraz wysyłkowej.

2.Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24, którego właścicielem jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

V. Prawo odstąpienia od umowy

1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

3.Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4.Oświadczenie należy wysłać drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy –dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6.Skutki odstąpienia od Umowy:
•W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
•W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje na podany przez Konsumenta numer konta.
•Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysłania zakupionych treści cyfrowych przed upływem terminu od odstąpienia od umowy. W tym przypadku klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
•W przypadku nie wyrażenia zgody przez klienta na wysłanie treści cyfrowych przed upływem terminy odstąpienia od umowy,Sklep, zwany dalej sprzedawcą ma prawo do wysłania zamówienia treści cyfrowych po upływie 14 dni od daty zaksięgowania wpłaty za produkt.
VI. Reklamacja i gwarancja
1.Umową o dostarczenie treści cyfrowych objęte są nowe Produkty.
2.Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4.Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5.Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

1.Na podstawie art.23 ust.1, art.24 ust.1, art.25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz.2135 z późn. zmianami), Poradnia informuje, że jest administratorem danych pracowników poradni, klientów i powiązanych z nimi osób, które zostały zgromadzone w celu realizacji zadań statutowych Fundacji Insulinooporność –zdrowa dieta i zdrowe życie na okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

2. Ich podanie jest dobrowolne i pochodzą one od właścicieli danych, którzy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru, chyba, że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu, do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

3. Korzystając z usług Fundacji usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Insulinooporność –zdrowa dieta i zdrowe życie.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o czym klienci będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji na stronie internetowej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.

3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Użytkownicy będący jednocześnie konsumentami, w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego posiadają następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

b. są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.

c. mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

d. mogą złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.